Interpretatorka

38 tekstów – auto­rem jest In­ter­pre­tator­ka.

Oczy - widzą, uszy - słyszą, a ser­ce - i tak wie swoje. 

myśl • 15 listopada 2011, 23:38

Każdy z nas tu­taj ,byłby o wiele szczęśliw­szy jeśli nie naj­szczęśliw­szy gdy­by zgu­bił resztki rozsądku, porzu­cił wszys­tko i od­dał się marze­niom . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 kwietnia 2011, 00:35

dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, nim po­całuje ko­bietę.

Bar­ba­ra Streisand 

myśl • 18 kwietnia 2011, 01:28

Cisza nie ma słów, wiesz? Nie możesz jej ogłosić, zwrócić na nią uwagę, ani jej wyk­rzyczeć. Cisza jest cicha. Jest uk­radkiem. Działa długo, wle­wa się w szcze­liny jak stru­myk i nikt jej nie zauważa póki nie sta­nie się zbyt bo­les­na, póki nie jest za późno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 kwietnia 2011, 00:55

Całe 10 przy­kazań można zastąpić jed­nym: 1. Kochaj. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 kwietnia 2011, 21:40

Os­tatnio zaczęłam uświada­miać so­bie,że chy­ba każde­go z nas życie jest ja­kieś po­wie­rzchow­ne. Za­miast żyć , prześliz­gu­jemy się obok te­go,co is­totne. Nie wiemy, co jest is­totne, bo nie ma­my cza­su, by się te­mu przyj­rzeć, dot­knąć, do­paso­wać do siebie. Ciągle jes­teśmy w biegu. Nasz świat to jed­na wiel­ka ka­ruze­la i od jaz­dy na niej szu­mi nam już w uszach i ro­bi się niedobrze. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 kwietnia 2011, 21:56

Naj­gor­sze jest to, że po­maga­my in­nym gdy im się wa­li życie w mo­men­cie gdy sa­ma nie ogar­niamy swojego. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 kwietnia 2011, 00:56

Cza­sami myślę so­bie ,że życie jest jak rze­ka, naj­pierw płynie sa­mot­nie od cza­su do cza­su na­poty­kając ja­kiś wrak, a po­tem wpa­da do oceanu uczuć a tam kołyszą ją nies­po­koj­ne fale. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 kwietnia 2011, 12:44

kocha­my , tra­cimy , prag­niemy , żałuje­my , wra­camy , tęskni­my , za­kochu­jemy , niena­widzi­my , lu­bimy , przyz­wycza­jamy , spożywa­my , spóźniamy , wy­dala­my , pisze­my , gra­my , myśli­my , [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2011, 15:34

Po­tem ser­ca ce­ruje­my jak kie­sze­nie i wma­wiamy so­bie, że miłości nie ma.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 kwietnia 2011, 21:38

Interpretatorka

Żyję dla takich chwil kiedy, bierzesz haust powietrza i krzyczysz "chwilo bądź wieczna"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Interpretatorka

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność